NBA publiceert eerste resultaten PE-enquête

Vandaag publiceert de NBA de eerste resultaten van de PE-enquête die door meer dan 2500 leden is ingevuld. In deze enquête konden leden vragen invullen over het PE-portfoliosysteem en de kennistoets; een onderwerp dat leeft. Tijdens de NBA-verenigingsconferentie op 10 juni is een van de deelsessies gewijd aan de evaluatie PE en leden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. De ledeninbreng uit de verenigingsconferentie neemt de NBA mee in de verdere uitwerking van de PE-evaluatie. Wil je meepraten tijdens de deelsessie, meld je dan alsnog aan.

Kom jij ook naar de verenigingsconferentie?

Aanmelden

 

Recentelijk heeft de NBA een uitgebreide enquête gehouden onder haar leden om de meningen te peilen over het PE-portfoliosysteem en de kennistoets. Het hoge aantal respondenten (2500+) toont aan hoe belangrijk dit onderwerp is voor de leden. In dit bericht delen wij de belangrijkste resultaten en inzichten die tot nu toe beschikbaar zijn. De NBA hoopt hiermee niet alleen te informeren, maar nodigt leden ook uit om actief bij te dragen aan het debat tijdens de verenigingsconferentie over het motiveren en meten van de vakbekwaamheid in het kader van de PE-evaluatie.

Het PE-portfoliosysteem

 • Leden denken genuanceerd over het  PE-portfoliosysteem: 44% van de respondenten is negatief, 30% is neutraal en 26% is positief.
 • Vooral respondenten in de werkvelden Audit  en Samenstel/Advies zijn gemiddeld genomen negatiever over de systematiek. In de werkvelden Directie en Finance & Control zijn de meningen over het systeem meer in balans.
 • De leeftijdsgroep 36-55 jaar is het meest negatief over het PE-portfoliosysteem, terwijl jongere en oudere respondenten minder negatief zijn.
 • Respondenten zien de vrijheid in leervormen als grootste voordeel van het PE-portfoliosysteem. Het systeem sluit aan bij de persoonlijke ontwikkelbehoeften.
 • Respondenten noemen als grootste nadeel de onzekerheid (doe ik genoeg of het juiste?).
 • Leden is gevraagd welke leeractiviteiten hun voorkeur genieten. 64% van de respondenten noemt fysieke trainingen of cursussen. Dit geldt voor alle werkvelden. Respondenten uit het werkveld Audit volgen deze trainingen net zo graag binnen hun eigen bedrijf als extern. Ook andere traditionele leervormen als  e-learning, webinars en congressen genieten de voorkeur van veel leden.
 • Het PE-portfoliosysteem staat ook het gebruik van minder formele leervormen (zoals training on the job, zelfstudie, intervisie) toe. Deze leervormen worden weliswaar genoemd door  respondenten, maar alleen zelfstudie haalt de top-5 van leervoorkeuren.

De Kennistoets

 • Leden zijn sterk verdeeld over een kennistoets als meetinstrument: 45% van alle respondenten vindt een kennistoets een goed meetinstrument, terwijl een gelijk percentage (45%) dit niet vindt.
 • Respondenten uit het werkveld Audit zijn iets positiever over een kennistoets in vergelijking met andere werkvelden.
 • Leden worden minder positief over een kennistoets naarmate zij ouder worden.
 • 32% van de respondenten steunt de uitbreiding van een kennistoets naar andere werkvelden dan Audit, terwijl 52% tegen is en 16% heeft een andere mening. Respondenten binnen het werkveld Audit zijn in meerderheid voor deze uitbreiding, terwijl andere werkvelden hier overwegend negatief tegenover staan.
 • 40% van de respondenten pleit voor gedifferentieerde toetsen per werkveld, zodat de toets beter aansluit bij de specifieke kennis en vaardigheden die in verschillende werkvelden nodig zijn.
 • 35% vindt het toetsen van het PE-portfolio voldoende, omdat dit een breder en continu inzicht geeft in de professionele ontwikkeling van de accountant dan het afnemen van een kennistoets.
 • 26% beschouwt een kennistoets als achterhaald en is van mening dat moderne alternatieven effectiever kunnen zijn.

Positieve ervaringen met de NBA

 • 75% van de respondenten van wie het PE-portfolio in de afgelopen jaren is beoordeeld door de NBA is positief over het proces van beoordeling en de terugkoppeling daarover.
 • 82% van de respondenten is positief over de behulpzaamheid en deskundigheid van de NBA-medewerkers PE bij contacten over permanente educatie of de kennistoets.

Conclusie 

 • Veel leden vinden PE een belangrijk onderwerp en hebben hun stem laten horen in de enquête.
 • Ondanks dat de voordelen van het PE-portfoliosysteem worden herkend, staat 44% van de respondenten er negatief tegenover.
 • Het is een uitdaging voor het projectteam om ervoor te zorgen dat de vereisten rondom het PE-portfoliosysteem meer comfort bieden, vooral in de openbare praktijk.
 • Als het om kennis meten gaat, zijn leden positiever over een kennistoets die aansluit bij hun eigen werkveld en echt de kennis-ondergrens meet.
 • NBA-medewerkers worden als deskundig en betrokken ervaren door de leden die contact hebben gehad over PE. 

Vervolg

De komende periode worden de uitkomsten van de enquête verder geanalyseerd, waarbij ook de input uit de deelsessie wordt meegenomen.  De verdere aanbevelingen en conclusies vormen belangrijke input voor de toekomstige inrichting van het systeem van permanente educatie, inclusief kwaliteitsborging.

 

Bron: NBA

Meer over


NBA

Laatste nieuws