Aandacht van accountants voor klimaat en CO2 neemt toe

In het rapport “Een veranderend klimaat: de accountant en CO2-reductie” stellen Rijksuniversiteit Groningen en NBA op basis van hun onderzoek, dat de aandacht van accountants voor klimaat en CO2 gestaag toeneemt. Eerder onderzochten RuG en NBA ook al de betrokkenheid van accountants bij het klimaatbeleid van Nederlandse bedrijven en organisaties. In 2018 richtte het ledenonderzoek zich op accountants in business (werkzaam in een bedrijf), in 2020 op openbaar accountants en nu op alle accountants. Er komen vijf conclusies uit het onderzoek naar voren.

De eerste conclusie luidt dat openbaar accountants het onderwerp klimaatbeleid steeds meer aan de orde stellen. Van de openbaar accountants geeft 21% aan dat zij dit thema bij nagenoeg al hun klanten agenderen. Dat was in 2020 nog 2%. Nog steeds brengt 56% het onderwerp niet ter sprake (2020: 71%). 42% van de openbaar accountants beschouwt klimaatvraagstukken als een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van hun kantoren, dat was in 2020 slechts 15%.

De tweede conclusie is dat accountants vinden dat organisaties in hun risicoanalyse nadrukkelijk aandacht moeten besteden aan de financiële impact van klimaatverandering. Liefst 68% van alle accountants is die mening toegedaan. Bij openbaar accountants is dat 60%, bij niet-openbaar accountants zelfs 80%. Toch ziet maar 3% van alle openbaar accountants hun klanten dit doen, en 13% van alle overige accountants.

De derde conclusie stelt dat men verschillend aankijkt tegen de beroepsmatige betrokkenheid bij klimaatvraagstukken. Niet-openbaar accountants vinden in meerderheid (66%) dat er een taak voor hen ligt, van de openbaar accountants is dat maar 41%. Hierbij speelt mee dat door accountants bij kleinere kantoren en hun klanten blijkbaar minder urgentie wordt ervaren ten aanzien van klimaatverslaggeving. Wel verwacht 71% van alle accountants dat die betrokkenheid de komende jaren gaat toenemen. Ook maakt 60% van alle accountants zich persoonlijk zorgen over het klimaat.

De vierde conclusie is dat steeds meer accountants in business klimaatgerelateerd werk doen. In 2018 bedroeg dat percentage 9%, nu is het 42%. Van hen rapporteert 39% dat er concreet CO2-beleid is binnen de organisatie waar zij werken en 32% van die organisaties publiceert de CO2-uitstoot.

Tenslotte zien openbaar accountants weinig CO2-beleid of -rapportage, zo meldt de vijfde conclusie. Openbaar accountants nemen dat in grote meerderheid (76%) bij vrijwel geen van hun klanten waar. Minder dan 20% van de klanten rapporteert over klimaatbeleid en -prestaties. Bijna de helft van alle accountants vindt overigens dat rapporteren over de CO2-uitstoot een verplicht onderdeel van het bestuursverslag hoort te zijn. De invoering van de CSRD (EU Corporate Sustainability Reporting Directive) zal volgens de meeste respondenten (66%) organisaties aanzetten tot (meer) concreet klimaatbeleid.

Deze vijf conclusies leiden tot drie aanbevelingen door de onderzoekers:

  1. Ontwikkel kennis en neem als accountant het initiatief om klimaatvraagstukken te agenderen
  2. Spoor organisaties aan om klimaat op te nemen in de risicoanalyse
  3. Ga na of klimaatplannen van organisaties in lijn zijn met het Klimaatakkoord

In een eerste reactie op de onderzoeksresultaten laat de NBA weten dat het goed is dat de aandacht voor het onderwerp groeit, maar dat er nog steeds veel werk te doen is voor we kunnen zeggen dat accountants een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie. Zeker als blijkt dat nog ongeveer de helft van de accountants in Nederland vindt dat zij geen rol te spelen hebben in klimaat- en CO2-onderwerpen. Hoopvol is dat met name jongere accountants hier duidelijk een taak voor zichzelf zien weggelegd, zo blijkt uit dit ledenonderzoek.

Meer over


NBA

Laatste nieuws