Overnames en NOW: minister geeft uitleg

DEN HAAG - Minister Van Gennip (SZW) geeft in antwoord op een Kamervraag een nadere uitleg over het beleid dat het UWV hanteert bij overnames in samenhang met de NOW.

De leden van de CDA-fractie in de Eerste Kamer hadden de minister gevraagd een appreciatie te geven van de beslissing van de Rechtbank Noord-Nederland van 10 februari 2021 (ECLI:NL:RBNNE:2021:484), met name over de relevantie van deze verplichting voor gevallen waarin sprake is van overnames van bedrijfsactiviteiten van een rechtsvoorganger. De minister laat weten geen specifieke reactie te kunnen geven op de aangedragen casus.

Wel kan van Gennip nadere uitleg geven over het beleid dat het UWV hanteert bij overnames in samenhang met de NOW:

"Vanwege de noodzaak tot snelle totstandkoming van de NOW is onderkend dat de regelgeving van de NOW rondom omzet- en loonsombepaling niet altijd aansluit op de concrete situatie waarin een bedrijf zich bevindt. In de uitvoering van de NOW is gebleken dat met name rondom een onderneming, die een andere onderneming heeft overgenomen, sprake kan zijn van een niet-representatieve omzet- of loonsombepaling. Deze bedrijven kunnen mogelijk gebruik maken van de wijze van referentieomzet-bepaling die vanaf de NOW1 ook voor startende bedrijven wordt gehanteerd.

Bij een 100% overname (i.c. een overname waarbij sprake is van wisseling van eigenaar zonder mutaties in bedrijfsactiviteiten en personeelsbestand) kan zowel de standaardberekening als de startersmethode echter alsnog nadelig uitpakken. UWV heeft daarom voor deze gevallen gedurende de looptijd van de NOW een buitenwettelijk begunstigend beleid opgesteld. Dit buitenwettelijk begunstigend beleid houdt in dat wanneer een bedrijf voor 100% wordt overgenomen en daarbij enkel de eigenaar wijzigt én er geen mutaties in de bedrijfsactiviteiten en het personeelsbestand plaatsvinden, UWV het voorgaande en opvolgende bedrijf kan zien als ware één bedrijf. Hierbij kan dan ook gebruik gemaakt worden van gegevens van de voorganger: er kan waar nodig dus worden uitgegaan van de loonsom van de voorganger en ook voor de referentieperiode voor de omzetdaling worden gekeken naar de omzet van de voorganger.

Door de digitale werkwijze die UWV hanteert bij de uitvoering van de NOW-regelingen (opgesteld om zo snel mogelijk grote aantallen aanvragen te verwerken) kan UWV hier in het reguliere proces niet altijd rekening mee houden. Dit buitenwettelijke begunstigend beleid kan daarom enkel via een bezwaarprocedure worden toegepast. Het is aan de werkgever zelf om in de bezwaarprocedure (of later in (hoger) beroep) aan te tonen dat sprake is van een ‘100% overname’. Als de werkgever dit niet voldoende kan aantonen of de aangedragen feiten geen 100% overname ondersteunen, kan UWV het buitenwettelijk begunstigend beleid niet toepassen."

Bekijk de Kamerbrief hier

 

Bron: Rijksoverheid

Laatste nieuws